นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ปีซ้อน

เด็กหญิงภภัสสร รัฐกิต์ติ และเด็กหญิงมณีสวรรค์ ปิติเจริญกิจ ได้รับเลือกเป็นผู้เเทนนักเรียน
เพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร เมืองยาชิโย รุ่นที่ 30


นายอภินันท์ สาลีคงประยูร ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และน.ส.จินตนา เกตุพิบูลย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับการคัดเลือกเชิดชูเกียรติ "รางวัลคุรุสดุดี" ประจำปี 2564

นายอภินันท์ สาลีคงประยูร ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) ได้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สาขาคอมพิวเตอร์ คนแรกของกรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินไม่ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2563

นายอภินันท์ สาลีคงประยูร ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติ
"รางวัลคุรุสดุดี" ประจำปี 2564

น.ส.จินตนา เกตุพิบูลย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเชิดชูเกียรติ
"รางวัลคุรุสดุดี" ประจำปี 2564

ด.ญ.ปฏิมา สำเร็จ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 5 คน

นักเรียนชั้น ป.2 สอบชิงทุนกรุงเทพมหานคร ได้ทุน 7 ทุน จาก 7 ทุน มากที่สุดในสำนักงานเขตบางนา