นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนนสูงกว่าระดับชาติ
และสำนักการศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิวัฒน์ เรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับมอบหนังสือรับรองผลสอบ O-Net สูงกว่าระดับชาติ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 


นายวิวัฒน์ เรืองทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลสอบ O-Net สูงกว่าระดับชาติ 8 กลุ่มสาระ


เด็กชายภูมิชาย อิศรภักดี
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน


เด็กชายนาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัย คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน


เด็กชายธนัท ติละโพธิ์
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน


เด็กหญิงอริศรา ปะกินัง
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน

เด็กหญิงกัญญาภัค เหลืองเอี่ยม
สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน
นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-Net ปีการศึกษา 2556 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 5 คน

นักเรียนชั้น ป.2 สอบชิงทุนกรุงเทพมหานคร ได้ทุน 5 ทุน จาก 7 ทุน มากที่สุดในสำนักงานเขตบางนา