ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์


คนที่ 1 นายโสภณ ศรีกลับ
พ.ศ.2517 - พ.ศ.2522

คนที่ 2 นายเสน่ห์ พ่วงแพ
พ.ศ.2522 - พ.ศ.2523

คนที่ 3 น.ส.ยุวดี เกิดสว่าง
พ.ศ.2523 - พ.ศ.2524

คนที่ 4 น.ส.วณี วัชรพฤกษ์
พ.ศ.2524 - พ.ศ.2534

คนที่ 5 นายประสิทธิ์ กุณาศล
พ.ศ.2534 - พ.ศ.2541

คนที่ 6 นางเพียงเพ็ญ พันธุ์แพ
พ.ศ.2541 - พ.ศ.2547

คนที่ 7 นายวิชิต อิสระวิริยะกุล
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2553

คนที่ 8 นายวิรัตน์ เชี่ยวชาญ
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556

คนที่ 9 นายวิวัฒน์ เรืองทรัพย์
พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2557

คนที่ 10 นายวีรพล พรพิทักษ์พงศ์
พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559


คนที่ 11 น.ส.ธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564


คนที่ 12 ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์
พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566

   


คนที่ 13 นายบุญลือ อุดมผล
พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน