หวา
 

ดร.เพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


สิบเอกวีรชาติ ทิชาชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานบุคคล

นางสาวธนาวดี ธานีปกรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานวิชาการ

นางสาวขนิษฐา สุขชื่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานงบประมาณ

นางพัชนิจนาถ บุญเลิศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานทั่วไป

สายชั้นอนุบาล
นางสัญชณีญา คชนาเคนทร์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางอรกัญญา สุวรรณบาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจิระภา แสนคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

นางชนิตา ขยันหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

นางสาวประภัสสร คงดิศ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา


นางสาวนงลักษณ์ ศิริมาตย์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา

นางสาวสาริศา ธนกิจจาชัย
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นางกสิณา บุญทะระ
ครู คศ.1
ป.ตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวเกษศิริน สีพรม
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท ค.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวศิริพร นันอำไพ
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกัญจนา ช่วงสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศึกษา
หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางสาวรัชนีกร โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางนันธิดา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

นางสุกัญญา วรชินา
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสาววรรณลดา ห้วยกัญจน์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
นางวิวัฒ ถาวรวรรณ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาววรรณพา ในเรือน
ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท ศษ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

นางวนิดา ผมงาม
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา


นางสาวพรหรหม เจริญศุข
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นางสาวดารารัตน์ มณีนิล
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวสุณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวชนัญธิดา สุริโย
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี วท.บ. ชีววิทยา
ป.โท ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน

 

นางสาวเฉลิมพร แจ้งไพร
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางจันทร์ฉาย จันทร์แป้น
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางกัลยา สุทธิตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. จิตวิทยา(แนะแนว)

นางอะนิสา จันทรยุคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. การประถมศึกษา


นางสาวธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา
นางกฤติยาภรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายรบพิเศษ แย้มนิยม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา

นางสาวกัลยา รักษาพล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา

นายเกรียงไกร ต้ายบุญเทียง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวรภัทภร พนมศักดิ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. เคมี
นางสาวปิยวรรณ งามสง่า
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา

ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวณัฐธิดา วังหาแทน
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
นางสาววีณา นิลโต
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ.เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา

ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวภัทรสุดา หล้าสา
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

นายพีระเดช ศรีระวงศ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวกิตติพรรณ บัวรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศศ.บ. ศิลปกรรม
หัวหน้าสายชั้น ป.3
นางสาวกรกฎ บุญดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา

นางสาวจิรปรียา ขันทะชา
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนภา ตุนชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
นายภิญโญ สวัสดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวสุทิน เหลี่ยมไธสง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์

นายทศพล นามมัน
ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช
นางสาวพิรัชนันท์ นามโคตร
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวนัฎฐา ฝ่ายวงค์
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.ชุมพล สังขร
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์​

นางสาวกลิ่นผกา เรียนไธสง
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวนริศา กำมันตะคุณ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวนภาพร สุรอนันต์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย


 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวนภาพร ภมรมานพ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้าสายชั้น ป.4
นางจิดาภา ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์สิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศศ.บ. บรรณารักษ์
นางอัมรินทร์ นนทะโคตร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอรวรรณ เจริญรักษ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางสุภาพร สิทธิกัณฑ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีสากล
นางสาวรจนา พุทธวัตร์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
นางสาวศริยา เพ็งสุทธิ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา

นายนิทัศน์ ธรรมศิลป์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ.พลศึกษา

นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
     

 

นางสาววัชรียา จันทร์สังข์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ.การศึกษา(วิทยาศาสตร์)​


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกมลภัทร สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.5

นางจิรา รื่นเริง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์
นายอุดม แสงแพง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ศิลปศึกษา

ดร.วรางคณา พรเกาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้

ป.เอก ปร.ด. หลักสูตรและการสอน

นางสาวจินตนา เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ.สุขศึกษา
ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาฯ
นางดวงดาว ฟักปั้น
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา
นางสาวรวีวรรณ จตุพรชัยกุล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
นางจุฬากาญจน์ มาลีหวล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางขนิษฐา บุญยัง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย
นางสาวปาริชาต สาระธรรม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ประถมศึกษา
นางสาวสิริพร รอดเรือง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายอรชุน ปิ่นเเก้ว
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. ดุริยางค์สากล

นางสาวเบญจวรรณ ปัตตานี
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
ครูเชี่ยวชาญ
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.6 /กลุ่มคอม

นางไตรรัตน์ วิสิทธิศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ เศรษฐมงคลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. นาฏศิลป์ไทย

หัวหน้ากลุ่มศิลปะ
นายชันธน นิจบรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. สถิติ
ป.โท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

นายผาทอง ห้องแซง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
ป.โท ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ

นางสาวสุกานต์ดา ขนุนทอง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการ
ศึกษา
หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย
นายอนุวัฒน์ แหวนครุฑ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มภาษาอังกฤษ
นางสาววนัชภรณ์ โซวเกษม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพ
นางสาวพัตร์พิมล โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายอนนท์ อุนะรัตน์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. สถิติ


นางสาววลิดา จารึกสถิตย์วงศ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวเจนจิรา จงรักษ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
       

 

นายนัฐพงศ์ บุญกลิ่น
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. พลศึกษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ และการเงิน
นางสาวอมรรัตน์ หอมมะลิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนัท​วัฒน์​ แสง​ดิษฐ์​ธ​นิ​นี​
เจ้าพนักงาน​การเงินและบัญชี
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวกุศลิน คันธรสกุล
นางพรธนนันท์ จ้อยสองศรี
นางศิริพร เช็งสุทธา
นางสาวอรกัญญาวี พุดศรี 
นางสาวทรงขวัญ  ไชยรัมภ์
นางวราพร สงสุวรรณ
นางสาวนันทา  เกิดสวัสดิ์
นางกัลยา เชื้อมีแรง
นางพิกุล เกิดสวัสดิ์
นางสาวภารวี สุขบุญศรี
พนักงานสถานที่
นายบันชา ประหยัดทรัพย์
หัวหน้าพนักงานสถานที่
นางดวงจันทร์ สุดกลับ
นายพิทักษ์  จันที
นางสาววงค์เดือน จันมะณี
นายกรกฎ บุญวัน
นายอนิรุตต์ ไชยรัมภ์
นางสาวช่อผกา สีมัยนาม
 
 
วิ