น.ส.ธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษานายนิพนธ์ ศรีศรีสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานทั่วไปน.ส.นันทน์ธชนม์  สังฆรักษาสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานวิชาการ


น.ส.สุพวรรณ  จันทมาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานงบประมาณ


นางณัฐิญาวรรณ  ทาลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานบุคคล

สายชั้นอนุบาล

นางชนิตา ขยันหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสุวรรณี ชัยเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา

น.ส.จิระภา แสนคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย

นางอรกัญญา สุวรรณบาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


นางศรินรัตน์ อัญรัตนเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.โท ค.ม.การบริหารการศึกษาน.ส.ประภัสสร คงดิศ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท กศ.ม. การวัดผลการศึกษานางสัญชณีญา คชนาเคนทร์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

น.ส.นงลักษณ์ ศิริมาตย์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย

นางสาวสาริศา ทวนธง

ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.เกษศิริน สีพรม
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

น.ส.ศิริพร นันอำไพ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางกมลภัทร สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้าสายชั้น ป.1


นางชัฌชญา บุญศฤงคารนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.โท ศษ.ม. จิตวิทยาการศีกษานางกัญจนา ช่วงสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศึกษา

นายผาทอง ห้องแซง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
ป.โท ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

น.ส.อรวรรณ เจริญรักษ์
ครูชำนาญการ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

นางนันธิดา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา


น.ส.สุธาวี สมเขาใหญ่
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา


นางวิวัฒนาพร ถาวรวรรณ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางขนิษฐา บุญยัง
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยนางสาววลิดา จารึกสถิตย์วงศ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


น.ส.วรรณลดา ห้วยกัญจน์
ครู คศ.1
ป.ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปนางสุกัญญา วรชินา

ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริการการศึกษา


       

น.ส.สุทิน เหลี่ยมไธสง
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์


น.ส.วรรณพา ในเรือน
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์นางวนิดา ผมงาม

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกัลยา สุทธิตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. จิตวิทยา(แนะแนว)

หัวหน้าสายชั้น ป.2

น.ส.บุญสม อุ่นเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย

นายชวลิต มโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. ศิลปศึกษา

หัวหน้ากลุ่มศิลปะ


นางอะนิสา จันทรยุคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. การประถมศึกษา


นางจงจิต บวรสกุลชาต
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรศึกษา

นายนิมนต์ นามวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศศ.บ. บรรณารักษ

น.ส.ธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร

ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา

นางกฤติยาภรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.กัลยา รักษาพล
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. การประถมศึกษานายวีระพงษ์ ชุมพล
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. ดนตรีสากล

นายเกรียงไกร ต้ายบุญเทียง
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. สังคมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


น.ส.เปรมฤดี นามเทพา
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป


น.ส.รภัทภร พนมศักดิ์

ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ. เคมี

น.ส.ณัฐธิดา วังหาแทน
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนองนิตย์ เถินบุรินทร์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา

นางกิตติพรรณ เจริญสุข
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ศิลปะ

น.ส.กรกฎ บุญดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา

น.ส.แสงจันทร์ ชาญชาติ
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายภิญโญ สวัสดี
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.นุชนภา ตุนชัยภูมิ
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย


น.ส.จิรปรียา ขันทะชา
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์


นายทศพล นามมัน
ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

น.ส.พิรัชนันท์ นามโคตร
ครผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส.จารุวรรณ ศรีทองชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.โท กศ.ม. จิตวิทยาการศีกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางดัชนี หอมรส
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. พลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาฯ

นางจิดาภา ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายรบพิเศษ แย้มนิยม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา

นางอัมรินทร์ นนทะโคตร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

น.ส.สุกานต์ดา ขนุนทอง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย

นางสุภาพร สิทธิกัณฑ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีสากล

นางนภาพร สินทะเกิด
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.สุพักตราพรรณ สุวรรณศรี
ครู คศ.1
ป.ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ แสนคำ
ครู คศ.1
ป.ตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจิรา รื่นเริง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

หัวหน้าสายชั้น ป.5

นายอุดม แสงแพง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ศิลปศึกษา

นางวรางคณา พรเกาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์

น.ส.จินตนา เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการ
ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางดวงดาว ฟักปั้น
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรศึกษา

นายอนุวัฒน์ แหวนครุฑ
ครูชำนาญการ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มภาษาอังกฤษ

นางพัชรา ผิวมาน้อย
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา


น.ส.รวีวรรณ จตุพรชัยกุล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย

นายชันธน นิจบรรณ
ครูชำนาญการ
ป.โท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

น.ส.อำภาพร บุตรคำ
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ชีววิทยา

น.ส.ปาริชาต สาระธรรม

ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. ประถมศึกษา

น.ส.สุดาว อาชาเขียว
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา
       


นางจุฬากาญจน์ มาลีหวล

ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าสายชั้น ป.6

นายบุญเกิด สิทธิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. การศึกษาผู้ใหญ่

หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ


นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่ม กอท.และคอมพิวเตอร์


ว่าที่ร.ต.เกียรติศักดิ์ กิตติสินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์

น.ส.เสาวลักษณ์ เศรษฐมงคลเลิศ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. นาฏศิลป์ไทย


นายอนนท์ อุนะรัตน์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. สถิติ

น.ส.วนัชภรณ์ โซวเกษม
ครูชำนาญการ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางจารีวัฒน์ ทุยประโคน
ครู คศ.1
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.พัตร์พิมล โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.เจนจิรา จงรักษ์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย

น.ส.อังศฎา อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ.พลศึกษา,การจัดการกีฬา

เจ้าหน้าที่ธุรการ และการเงิน

น.ส.ณัฐินี รัตนะพิมล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สายฝน หนูชุม
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

น.ส.กุศลิน คันธรสกุล


-ว่าง-

นางเสาวรภย์ ศรีเมือง

นางกัลยาณี จงจิตร

นางสาวนันทา  เกิดสวัสดิ์

นางพรธนนันท์ จ้อยสองศรี

นางศิริพร เช็งสุทธา

น.ส.ทรงขวัญ  ไชยรัมภ์

น.ส.อรกัญญาวี  ปวีร์ศรีธนกุล

นางวราพร สงสุวรรณ
พนักงานสถานที่

นายบันชา ประหยัดทรัพย์
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นางเหลี่ยน  คำสี

นางดวงจันทร์ สุดกลับ

นายพิทักษ์  จันที

นายกรกฎ บุญวัน

นางวงค์เดือน จันมะณี

-ว่าง-

นายอนิรุตต์ ไชยรัมภ์
ทีมงานแม่ครัว

นางนงค์นาถ วงศ์ชาชม
หัวหน้าแม่ครัว


นางน้อย บรบัน


นายมนัสนันท์ ศรีจันทร์

นางประกาย ขันอาสา

นางดอกรัก พิมพานาม


นางสว่าง หินเกล็ด

นายลบ ทับเปลี่ยน

นางจันทร์ศิมา คำสี
 
 
ป.โท ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์