น.ส.ธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษานายนิพนธ์ ศรีศรีสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานทั่วไปน.ส.นันทน์ธชนม์  สังฆรักษาสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานวิชาการ


น.ส.สุพวรรณ  จันทมาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานงบประมาณ


นางณัฐิญาวรรณ  ทาลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานบุคคล

สายชั้นอนุบาล

นางชนิตา ขยันหา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสุวรรณี ชัยเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.จิระภา แสนคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย

นางอรกัญญา สุวรรณบาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรินรัตน์ อัญรัตนเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ประภัสสร คงดิศ
ครูชำนาญการนางสัญชณีญา คชนาเคนทร์
ครูชำนาญการ

น.ส.นงลักษณ์ ศิริมาตย์
ครู คศ.1

น.ส.เกษศิริน สีพรม
ครูผู้ช่วย

น.ส.ศิริพร นันอำไพ
ครูผู้ช่วย

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางกมลภัทร สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.1


นางชัฌชญา บุญศฤงคารนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอะนิสา จันทรยุคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจนา ช่วงสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อรวรรณ เจริญรักษ์
ครูชำนาญการ

นางนันธิดา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ

นางประทิน สิงคิรัตน์
ครูชำนาญการ

น.ส.สุธาวี สมเขาใหญ่
ครู คศ.1

นางวิวัฒนาพร ถาวรวรรณ์
ครู คศ.1


นางขนิษฐา บุญยัง
ครู คศ.1

น.ส.สุทิน เหลี่ยมไธสง
ครู คศ.1

น.ส.วรรณพา ในเรือน
ครูผู้ช่วย

       


น.ส.ศิริพร แดงอ่อน
ครูผู้ช่วย

น.ส.อังศฎา อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกัลยา สุทธิตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.2

น.ส.บุญสม อุ่นเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชวลิต มโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มศิลปะ


นางจงจิต บวรสกุลชาต
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร

ครูชำนาญการ

นางกฤติยาภรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการ

น.ส.กัลยา รักษาพล
ครู คศ.1

นายวีระพงษ์ ชุมพล
ครู คศ.1
       

นายเกรียงไกร ต้ายบุญเทียง
ครู คศ.1

น.ส.เปรมฤดี นามเทพา
ครู คศ.1

น.ส.ศิรประภา คำภาหล้า
ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฐธิดา วังหาแทน
ครูผู้ช่วย
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนองนิตย์ เถินบุรินทร์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.3

นายนิมนต์ นามวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิตติพรรณ เจริญสุข
ครูชำนาญการ

นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
ครูชำนาญการ

น.ส.กรกฎ บุญดี
ครูชำนาญการ

นายภิญโญ สวัสดี
ครู คศ.1

น.ส.แสงจันทร์ ชาญชาติ
ครู คศ.1

น.ส.นุชนภา ตุนชัยภูมิ
ครู คศ.1

น.ส.จิรปรียา ขันทะชา
ครู คศ.1

นายทศพล นามมัน
ครู คศ.1

น.ส.พิรัชนันท์ นามโคตร
ครผู้ช่วย
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส.จารุวรรณ ศรีทองชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางดัชนี หอมรส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาฯ

น.ส.สุกานต์ดา ขนุนทอง
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย

นางอัมรินทร์ นนทะโคตร
ครูชำนาญการ

นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์
ครู คศ.1

นางสุภาพร สิทธิกัณฑ์
ครู คศ.1

นางนภาพร สินทะเกิด
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ แสนคำ
ครู คศ.1

น.ส.สุพักตราพรรณ สุวรรณศรี
ครู คศ.1

นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจิรา รื่นเริง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.5

นายอุดม แสงแพง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรางคณา พรเกาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์

น.ส.จินตนา เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการ

นางดวงดาว ฟักปั้น
ครูชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ แหวนครุฑ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภาษาอังกฤษ

นางพัชรา ผิวมาน้อย
ครูชำนาญการ

น.ส.รวีวรรณ จตุพรชัยกุล
ครูชำนาญการ

น.ส.อำภาพร บุตรคำ
ครู คศ.1

น.ส.ปาริชาต สาระธรรม

ครู คศ.1

นายชันธน นิจบรรณ
ครู คศ.1

น.ส.สุดาว อาชาเขียว
ครู คศ.1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6

นายบุญเกิด สิทธิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ


นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม กอท.และคอมพิวเตอร์


ว่าที่ร.ต.เกียรติศักดิ์ กิตติสินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์

น.ส.เสาวลักษณ์ เศรษฐมงคลเลิศ
ครูชำนาญการ

นายรบพิเศษ แย้มนิยม
ครูชำนาญการ

นายอนนท์ อุนะรัตน์
ครูชำนาญการ

นางจารีวัฒน์ ทุยประโคน
ครู คศ.1

น.ส.วนัชภรณ์ โซวเกษม
ครู คศ.1

น.ส.พัตร์พิมล โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

น.ส.เจนจิรา จงรักษ์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ และการเงิน

น.ส.ณัฐินี รัตนะพิมล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สายฝน หนูชุม
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

น.ส.กุศลิน คันธรสกุล


-ว่าง-

นางเสาวรภย์ ศรีเมือง

นางกัลยาณี จงจิตร

นางสาวนันทา  เกิดสวัสดิ์

นางพรธนนันท์ จ้อยสองศรี

นางศิริพร เช็งสุทธา

น.ส.ทรงขวัญ  ไชยรัมภ์

น.ส.อรกัญญาวี  ปวีร์ศรีธนกุล

นางวราพร สงสุวรรณ
พนักงานสถานที่

นายบันชา ประหยัดทรัพย์
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นางเหลี่ยน  คำสี

นางดวงจันทร์ สุดกลับ

นายพิทักษ์  จันที

นายกรกฎ บุญวัน

นางวงค์เดือน จันมะณี

น.ส.สุชิน สุขเจริญ

นายอนิรุตต์ ไชยรัมภ์
ทีมงานแม่ครัว

นางนงค์นาถ วงศ์ชาชม
หัวหน้าแม่ครัว


นางน้อย บรบัน


นายมนัสนันท์ ศรีจันทร์

นางประกาย ขันอาสา

นางดอกรัก พิมพานาม


นางสว่าง หินเกล็ด

นายลบ ทับเปลี่ยน

นางจันทร์ศิมา คำสี