น.ส.ธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษานายนิพนธ์ ศรีศรีสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


น.ส.นันทน์ธชนม์  สังฆรักษาสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


น.ส.สุพวรรณ  จันทมาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางณัฐิญาวรรณ  ทาลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สายชั้นอนุบาล

นางยุพิน เข็มเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสุวรรณี ชัยเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรกัญญา สุวรรณบาง
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.จิระภา แสนคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย


นางชนิตา ขยันหา
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ประภัสสร คงดิศ
ครูชำนาญการนางสัญชณีญา คชนาเคนทร์
ครูชำนาญการ

น.ส.กรกฎ บุญดี
ครูชำนาญการ

น.ส.นงลักษณ์ ศิริมาตย์
ครู คศ.1


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางกมลภัทร สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.1


นางชัฌชญา บุญศฤงคารนนท์
ครูชำนาญการพิเศษนางอะนิสา จันทรยุคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญจนา ช่วงสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อรวรรณ เจริญรักษ์
ครูชำนาญการ

นางนันธิดา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ

น.ส.สุธาวี สมเขาใหญ่
ครู คศ.1

นางวิวัฒนาพร ถาวรวรรณ์
ครู คศ.1

นางขนิษฐา บุญยัง
ครู คศ.1


น.ส.สุทิน เหลี่ยมไธสง
ครู คศ.1

น.ส.วรรณพา ในเรือน
ครูผู้ช่วย

น.ส.ศิริพร แดงอ่อน
ครูผู้ช่วย

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกัลยา สุทธิตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.2

น.ส.สุฑามาส จุลวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.บุญสม อุ่นเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชวลิต มโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มศิลปะ

น.ส.ธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร

ครูชำนาญการ

น.ส.เสาวลักษณ์ เศรษฐมงคลเลิศ
ครูชำนาญการ

นางกฤติยาภรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการ

น.ส.กัลยา รักษาพล
ครู คศ.1
       

นางนภาพร สินทะเกิด
ครู คศ.1

นายวีระพงษ์ ชุมพล
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร ต้ายบุญเทียง
ครู คศ.1

น.ส.ศิรประภา คำภาหล้า
ครูผู้ช่วย
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนองนิตย์ เถินบุรินทร์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.3

นางอัจฉรา วงศ์ดานี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิตติพรรณ เจริญสุข
ครูชำนาญการ

นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
ครูชำนาญการ

นายภิญโญ สวัสดี
ครู คศ.1

น.ส.นุชนภา ตุนชัยภูมิ
ครู คศ.1

น.ส.แสงจันทร์ ชาญชาติ
ครู คศ.1

น.ส.จิรปรียา ขันทะชา
ครู คศ.1


นายทศพล นามมัน
ครู คศ.1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส.จารุวรรณ ศรีทองชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางดัชนี หอมรส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาฯ

นายนิมนต์ นามวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมรินทร์ นนทะโคตร
ครูชำนาญการ

นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ แสนคำ
ครู คศ.1

น.ส.สุกานต์ดา ขนุนทอง
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย

นางสุภาพร สิทธิกัณฑ์
ครู คศ.1

น.ส.สุพักตราพรรณ สุวรรณศรี
ครู คศ.1

นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจิรา รื่นเริง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.5

นายอุดม แสงแพง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรางคณา พรเกาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์

น.ส.จินตนา เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการ

นางดวงดาว ฟักปั้น
ครูชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ แหวนครุฑ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภาษาอังกฤษ

นางพัชรา ผิวมาน้อย
ครูชำนาญการ

น.ส.ปาริชาต สาระธรรม

ครู คศ.1

น.ส.อำภาพร บุตรคำ
ครู คศ.1

น.ส.รวีวรรณ จตุพรชัยกุล
ครู คศ.1

นายชันธน นิจบรรณ
ครู คศ.1

น.ส.สุดาว อาชาเขียว
ครู คศ.1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6

นางพิมพ์ใจ จันทรานนทวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่ม กอท.และคอมพิวเตอร์


นายบุญเกิด สิทธิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร.ต.เกียรติศักดิ์ กิตติสินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์

นายรบพิเศษ แย้มนิยม
ครูชำนาญการ

นายอนนท์ อุนะรัตน์
ครูชำนาญการ

นางจารีวัฒน์ ทุยประโคน
ครู คศ.1

น.ส.วนัชภรณ์ โซวเกษม
ครู คศ.1

น.ส.พัตร์พิมล โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

น.ส.สุรีรัตน์ กองชนะ
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่ธุรการ และการเงิน

น.ส.ณัฐินี รัตนะพิมล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สายฝน หนูชุม
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

น.ส.กุศลิน คันธรสกุล


-ว่าง-

นางเสาวรภย์ ศรีเมือง

นางกัลยาณี จงจิตร

นางสาวนันทา  เกิดสวัสดิ์

นางพรธนนันท์ จ้อยสองศรี

นางศิริพร เช็งสุทธา

น.ส.ทรงขวัญ  ไชยรัมภ์

น.ส.อรกัญญาวี  ปวีร์ศรีธนกุล

นางวราพร สงสุวรรณ
พนักงานสถานที่

นายบันชา ประหยัดทรัพย์
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นางเหลี่ยน  คำสี

นางดวงจันทร์ สุดกลับ

นายพิทักษ์  จันที

นายกรกฎ บุญวัน

นางวงค์เดือน จันมะณี

น.ส.สุชิน สุขเจริญ

นายอนิรุตต์ ไชยรัมภ์
ทีมงานแม่ครัว

นางนงค์นาถ วงศ์ชาชม
หัวหน้าแม่ครัว


นางน้อย บรบัน


นายมนัสนันท์ ศรีจันทร์

นางประกาย ขันอาสา

นางดอกรัก พิมพานาม


นางสว่าง หินเกล็ด

นายลบ ทับเปลี่ยน

นางจันทร์ศิมา คำสี