หวา
 


น.ส.ธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาน.ส.นันทน์ธชนม์  สังฆรักษาสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานบุคคลน.ส.สุพวรรณ  จันทมาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานวิชาการ


นางศรินรัตน์ พงษ์รุจปรีชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานงบประมาณ


นางช่อผกามาศฎิ์ฎ์ บุญเลิศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานทั่วไป

สายชั้นอนุบาล

นางศรินรัตน์ อัญรัตนเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.โท ค.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

น.ส.จิระภา แสนคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


นางอรกัญญา สุวรรณบาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

นางชนิตา ขยันหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


น.ส.ประภัสสร คงดิศ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท กศ.ม. การวัดผลการศึกษานางสัญชณีญา คชนาเคนทร์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัยน.ส.นงลักษณ์ ศิริมาตย์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย

น.ส.สาริศา ทวนธง

ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.เกษศิริน สีพรม
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

น.ส.ศิริพร นันอำไพ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางกมลภัทร สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.1นางกัญจนา ช่วงสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศึกษานายผาทอง ห้องแซง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
ป.โท ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

นางนันธิดา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

น.ส.รัชนีกร โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางวิวัฒนาพร ถาวรวรรณ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ


น.ส.สุธาวี สมเขาใหญ่
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษานางสุกัญญา วรชินา

ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริการการศึกษา

นางขนิษฐา บุญยัง
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยน.ส.วรรณลดา ห้วยกัญจน์
ครู คศ.1
ป.ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว


นางสาววลิดา จารึกสถิตย์วงศ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


น.ส.วรรณพา ในเรือน
ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท ศษ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา       

นางกสิณา บุญทะระ

ครู คศ.1
ป.ตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย

นางวนิดา ผมงาม

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา

น.ส.ศิรินันท์ โพธิ์ทอง

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

น.ส.ดารารัตน์ มณีนิล

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกัลยา สุทธิตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. จิตวิทยา(แนะแนว)

หัวหน้าสายชั้น ป.2

น.ส.บุญสม อุ่นเรือน
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย

นายชวลิต มโนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. ศิลปศึกษานางอะนิสา จันทรยุคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. การประถมศึกษานายนิมนต์ นามวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศศ.บ. บรรณารักษ์

น.ส.ธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร

ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา

นางกฤติยาภรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายรบพิเศษ แย้มนิยม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา


นางจันทร์ฉาย จันทร์แป้น
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


น.ส.กัลยา รักษาพล
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา

น.ส.รภัทภร พนมศักดิ์

ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ. เคมี


นายวีระพงษ์ ชุมพล
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. ดนตรีสากล

นายเกรียงไกร ต้ายบุญเทียง
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. สังคมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.ณัฐธิดา วังหาแทน
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนองนิตย์ เถินบุรินทร์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.3

นางจงจิต บวรสกุลชาต
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา

น.ส.กิตติพรรณ บัวรอด
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ศิลปกรรม
หัวหน้ากลุ่มศิลปะ


นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา

น.ส.แสงจันทร์ ชาญชาติ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.สุทิน เหลี่ยมไธสง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์

นายภิญโญ สวัสดี
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป


น.ส.นุชนภา ตุนชัยภูมิ
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย


น.ส.จิรปรียา ขันทะชา
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายทศพล นามมัน
ครู คศ.1
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

น.ส.พิรัชนันท์ นามโคตร
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

นายนัฐพงศ์ บุญกลิ่น
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ศษ.บ. พลศึกษา


น.ส.นัฏฐา ฝ่ายวงค์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย


น.ส.นฤภรกมล หวาเกตุ

ครูผู้ช่วย
ป.ตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น.ส.จารุวรรณ ศรีทองชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท กศ.ม. จิตวิทยาการศีกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.4

นางดัชนี หอมรส
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. พลศึกษานางจิดาภา ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางนภาพร สินทะเกิด
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.อรวรรณ เจริญรักษ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

นางอัมรินทร์ นนทะโคตร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสุภาพร สิทธิกัณฑ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีสากล

นายสุรศักดิ์ แสนคำ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ

น.ส.สุพักตราพรรณ สุวรรณศรี
ครู คศ.1
ป.ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ป.โท กศ.ม. การทดสอบ
และวัดผลการศึกษา

นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจิรา รื่นเริง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

หัวหน้าสายชั้น ป.5

นายอุดม แสงแพง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ศิลปศึกษา

นางวรางคณา พรเกาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์


น.ส.จินตนา เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ.สุขศึกษา
ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาฯ


นางดวงดาว ฟักปั้น
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา

นายอนุวัฒน์ แหวนครุฑ
ครูชำนาญการ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มภาษาอังกฤษ

นางพัชรา ผิวมาน้อย
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา


น.ส.รวีวรรณ จตุพรชัยกุล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย

นายชันธน นิจบรรณ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. สถิติ
ป.โท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

นางจุฬากาญจน์ มาลีหวล

ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.อำภาพร บุตรคำ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ชีววิทยา

น.ส.ปาริชาต สาระธรรม

ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. ประถมศึกษา


น.ส.สุดาว อาชาเขียว
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา


น.ส.รจนา พุทธวัตร์
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าสายชั้น ป.6

นายบุญเกิด สิทธิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี กศ.บ. การศึกษาผู้ใหญ่


นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่ม กอท.และคอมพิวเตอร์


นายอนนท์ อุนะรัตน์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. สถิติ
หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์


น.ส.สุกานต์ดา ขนุนทอง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการ
ศึกษา
หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย

น.ส.เสาวลักษณ์ เศรษฐมงคลเลิศ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. นาฏศิลป์ไทย

น.ส.วนัชภรณ์ โซวเกษม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.พัตร์พิมล โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


น.ส.เปรมฤดี นามเทพา
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป


น.ส.เจนจิรา จงรักษ์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย


น.ส.อังศฎา อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ.พลศึกษา,การจัดการกีฬา


นางสุกัญญา รอบคอบครบุรี
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ศษ.บ.การแนะแนว/
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

       


น.ส.จิราภรณ์ พรหมบาง
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. การวัดผลการศึกษา

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ และการเงิน

น.ส.ณัฐินี รัตนะพิมล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

-ว่าง-
เจ้าหน้าที่การเงิน
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

น.ส.กุศลิน คันธรสกุล


นางวราพร สงสุวรรณ

นางกัลยาณี จงจิตร

น.ส.อรกัญญาวี พุดศรี 

นางสาวนันทา  เกิดสวัสดิ์

นางพรธนนันท์ จ้อยสองศรี

นางศิริพร เช็งสุทธา

น.ส.ทรงขวัญ  ไชยรัมภ์

น.ส.กนกวรรณ วารีดี

นางพิมพทอง นิวาเวศน์
พนักงานสถานที่

นายบันชา ประหยัดทรัพย์
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นางดวงจันทร์ สุดกลับ

นายพิทักษ์  จันที

นายอนิรุตต์ ไชยรัมภ์

นายกรกฎ บุญวัน

นางวงค์เดือน จันมะณี

น.ส.ช่อผกา สีมัยนาม
ทีมงานแม่ครัว

นางนงค์นาถ วงศ์ชาชม
หัวหน้าแม่ครัว


นางน้อย บรบัน


นายมนัสนันท์ ศรีจันทร์

-รอรูป-

-รอรูป-

-รอรูป-

-รอรูป-

-รอรูป-
 
 
ป.โท ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์