หวา
 

นายบุญลือ อุดมผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสมศรี พิมพ์พิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานวิชาการ

นางสาวขนิษฐา สุขชื่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานงบประมาณ

นางกาญจนา แก้วสา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
บริหารงานบุคคล

สายชั้นอนุบาล
นางกสิณา บุญทะระ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
นางอรกัญญา สุวรรณบาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจิระภา แสนคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

นางชนิตา ขยันหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

นางสัญชณีญา คชนาเคนทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


นางสาวประภัสสร คงดิศ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา


นางสาวนงลักษณ์ ศิริมาตย์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา

นางสาวศิริพร นันอำไพ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษานางสาวเกษศิริน สีพรม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ป.โท ค.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวนภาพร สุรอนันต์
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย


 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกัญจนา ช่วงสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศึกษา
หัวหน้าสายชั้น ป.1

นางสาวรัชนีกร โคตรพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางนันธิดา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาววรรณลดา ห้วยกัญจน์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ป.โท ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว

นางสุกัญญา วรชินา
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางวิวัฒ ถาวรวรรณ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาววรรณพา ในเรือน
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท ศษ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

นางวนิดา ผมงาม
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา


นางสาวพรพรหม เจริญศุข
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
นางสาวดารารัตน์ มณีนิล
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวสุณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวกฤษณา เพ็งอ่ำ
ครู คศ.1
ป.ตรี กษ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

นางสาวชนัญธิดา สุริโย
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี วท.บ. ชีววิทยา
ป.โท ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน
นางสาวเฉลิมพร แจ้งไพร
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางจันทร์ฉาย จันทร์แป้น
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.2

นางกัลยา สุทธิตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. จิตวิทยา(แนะแนว)

นางสาวธัญวรัตม์ คุปติพิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา
นางกฤติยาภรณ์ ทองดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวกัลยา รักษาพล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. การประถมศึกษา

นางสาวรภัทภร พนมศักดิ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. เคมี
นางสาววีณา นิลโต
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา

ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายอรชุน ปิ่นเเก้ว
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. ดุริยางค์สากล

นางสาวภัทรสุดา หล้าสา
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์

นางสาวชุติมา บุตดี
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐฌา อินทร์ขาว
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวชนัดดา แร่ทอง
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา

นางสาวสุทธิดา รวมจิต
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ชีววิทยา

นางสาวศิริณัฐ น้อยโสภา
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวกิตติพรรณ บัวรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศศ.บ. ศิลปกรรม
หัวหน้าสายชั้น ป.3
นางสาวกรกฎ บุญดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา

นางสาวจิรปรียา ขันทะชา
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา


นางสาวนุชนภา ตุนชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
นายภิญโญ สวัสดี
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวสุทิน เหลี่ยมไธสง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์

นายทศพล นามมัน
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช
นางสาวพิรัชนันท์ นามโคตร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวนัฎฐา ฝ่ายวงค์
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.ชุมพล สังขร
ครู คศ.1
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์​

นางสาวกลิ่นผกา เรียนไธสง
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นายธนวัฒน์ จวนแจ้ง
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ป.โท ศศ.ม. ปรัชญาและจริยศาสตร์

 

นางสาวนริศา กำมันตะคุณ
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นายปริพัตร คนหมั่น
ครูผู้ช่วย
ป.ตรี ค.บ. พลศึกษาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวนภาพร ภมรมานพ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้าสายชั้น ป.4
นางจิดาภา ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. การประถมศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์สิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ศศ.บ. บรรณารักษ์
นายอนันต์ ศรีวรรณพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีสากล
นางสาวอรวรรณ เจริญรักษ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางอัมรินทร์ นนทะโคตร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสุภาพร สิทธิกัณฑ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวรจนา พุทธวัตร์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
นางสาวศริยา เพ็งสุทธิ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษาฯ

นายนิทัศน์ ธรรมศิลป์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ.พลศึกษา

นางสมรักษ์ จันทร์สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
     

 

นางสาววัชรียา จันทร์สังข์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ.การศึกษา(วิทยาศาสตร์)​


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกมลภัทร สาลีคงประยูร
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.5

ดร.วรางคณา พรเกาะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
ป.โท ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้

ป.เอก ปร.ด. หลักสูตรและการสอน

นายอุดม แสงแพง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. ศิลปศึกษา
นางสาวจินตนา เกตุพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ.สุขศึกษา
ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาฯ
นางจิรา รื่นเริง
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์
นางดวงดาว ฟักปั้น
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ดนตรีศึกษา
นางสาวรวีวรรณ จตุพรชัยกุล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย
นางจุฬากาญจน์ มาลีหวล
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางขนิษฐา บุญยัง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย
นางสาวปาริชาต สาระธรรม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศษ.บ. ประถมศึกษา
นางสาวสิริพร รอดเรือง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวฬียากร สิงห์อาจ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. สังคมศึกษา
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ ปัตตานี
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายพีระเดช ศรีระวงศ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นายอภินันท์ สาลีคงประยูร
ครูเชี่ยวชาญ
ป.ตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้าสายชั้น ป.6 /กลุ่มคอม

นางไตรรัตน์ วิสิทธิศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ เศรษฐมงคลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี ค.บ. นาฏศิลป์ไทย

หัวหน้ากลุ่มศิลปะ
นายชันธน นิจบรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ป.ตรี วท.บ. สถิติ
ป.โท ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

นายผาทอง ห้องแซง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
ป.โท ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ

นางสาวสุกานต์ดา ขนุนทอง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการ
ศึกษา
หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย
นายอนุวัฒน์ แหวนครุฑ
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มภาษาอังกฤษ
นางสาววนัชภรณ์ โซวเกษม
ครูชำนาญการ
ป.ตรี คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพ
นางสาวพัตร์พิมล โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายอนนท์ อุนะรัตน์
ครูชำนาญการ
ป.ตรี วท.บ. สถิติ


นายเกรียงไกร ต้ายบุญเทียง
ครูชำนาญการ
ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวเจนจิรา จงรักษ์
ครู คศ.1
ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย
       

นายนัฐพงศ์ บุญกลิ่น
ครู คศ.1
ป.ตรี ศษ.บ. พลศึกษา
ป.โท ค.ม. การบริหารการศึกษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ และการเงิน
นางสาวอมรรัตน์ หอมมะลิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนัท​วัฒน์​ แสง​ดิษฐ์​ธ​นิ​นี​
เจ้าพนักงาน​การเงินและบัญชี
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวกุศลิน คันธรสกุล
นางพรธนนันท์ จ้อยสองศรี
นางศิริพร เช็งสุทธา
นางสาวทรงขวัญ  ไชยรัมภ์
นางวราพร สงสุวรรณ
นางสาวนันทา  เกิดสวัสดิ์
นางกัลยา เชื้อมีแรง
นางพิกุล เกิดสวัสดิ์
นางสาวภารวี สุขบุญศรี
พนักงานสถานที่
นายบันชา ประหยัดทรัพย์
หัวหน้าพนักงานสถานที่
นางดวงจันทร์ สุดกลับ
นายพิทักษ์  จันที
นางสาววงค์เดือน จันมะณี
นายกรกฎ บุญวัน
นายอนิรุตต์ ไชยรัมภ์
นางสาวช่อผกา สีมัยนาม
 
 
วิ