วิสัยทัศน์

          โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สืบสานพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21


พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักตนเอง มีเจตคติ
และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทันสมัย
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา