วิสัยทัศน์

          โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จัดการศึกษาพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
เพียบพร้อมเทคโนโลยี มีชุมชนร่วมประสาน บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รู้จักตนเอง มีเจตคติ
และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทันสมัย
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา