วิสัยทัศน์

          โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษากรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษากรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร และการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน
5. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายกรุงเทพมหานคร