โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
เลขที่ 11 ซอย บางนา-ตราด 33
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2397-3579
โทรสาร 0-2397-3579

เว็บไซต์
www.srieam.com/

อีเมล srieam@hotmail.com หรือ mr.apinunt@hotmail.com