ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2517 โดยนางขาบ อ่องเอี่ยม 
ได้บริจาคที่ดินจำนวน 7 ไร่ ให้พระครูศรีวรพินิจ เจ้าอาวาสวัดบางนาใน เพื่อจัดสร้างวัดศรีเอี่ยม  
ต่อมาพระครูศรีวรพินิจและคณะกรรมการมีความคิดที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นภายในวัด จึงแบ่งที่ดินจำนวน
2 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา เพื่อจัดสร้างโรงเรียน โดยมีนายประสิทธิ์ กุณาศล ครูใหญ่โรงเรียน
รุ่งเรืองอุปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งใช้ชื่อ "โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์"ส่วนที่เหลือให้สร้างวัด
ใช้ชื่อว่าวัดศรีเอี่ยม ต่อมานางจันทร์จรัส สามโกเศศ บริจาคที่ดินให้อีกจำนวน 2 ไร่ 80 ตารางวา
ให้สร้างโรงเรียนเพิ่ม โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์จึงมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน
จำนวน 44 คน ครู 3 คน คือ นายโสภณ ศรีกลับ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นางสมศรี จำปาเงิน
และนางสาวพรรณี ทองทับ เป็นครูประจำชั้น โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน ในปี พ.ศ.2518 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจากในที่ดินว่างเปล่าของวัด เพื่อใช้
เป็นที่เรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีข้าราชการครู จำนวน 6 คน
และครูจ้าง 1 คน โดยกรุงเทพมหานครได้จัดงบประมาณ  จำนวน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 9 ห้องเรียน และทางโรงเรียนได้ย้ายนักเรียน
เข้ามาเรียนบนอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2519 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้รับ
การปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีนักเรียน 1,969 คน จำนวน 58 ห้องเรียน มีข้าราชการครู จำนวน 103 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การเงินจำนวน
1 คน ลูกจ้าง ตำแหน่งคนเลี้ยงเด็ก จำนวน 10 คน และภารโรง จำนวน 7 คน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ปัจจุบัน คือ นายบุญลือ อุดมผล และนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนศรีเอี่ยมอสรณ์ มีผู้บริหาร 13 คน การเดินทาง
ของนักเรียนไปโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สะดวกมากเพราะอยู่ใกล้ถนนสายหลัก 2 สาย คือ
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) และถนนศรีนครินทร์ 

 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
ก.บง.ศอ.
คำขวัญโรงเรียน เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู สามัคคี
เครื่องหมาย/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไทร
ปรัชญาของโรงเรียน 
การศึกษาคือการเรียนรู้ของเด็ก
สีประจำโรงเรียน 
ม่วง – ขาว
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ